یک روز ویژه با «آیدین آغداشلو» از نزدیک  [گروه مطالب]
گزارش «یک روز ویژه از نزدیک با آیدین آغداشلو»  [گروه مطالب]