«مقام یار» نمایشگاه گروهی پوسترهای عاشورا  [گروه مطالب]
نمایشگاه بین المللی پوستر روز جهانی گرافیک  [گروه مطالب]
جهان پهلوان به روایت تنهایی  [گروه مطالب]