طراح گرافیک فرانسوی؛ میهمان هفته طراحی گرافیک ایران  [گروه مطالب]