مدعوین ایرانی در اولین نمایشگاه طراحی گرافیک دعوتی آسیا  [گروه مطالب]