نمایشگاه پوستر «قدم نخست» در هنرستان هنرهای زیبای پسران  [گروه مطالب]