فراخوان پوسترهای اجتماعی ۲۰۱۲  [گروه مطالب]
قدم زدن درون سازها  [گروه مطالب]
ورکشاپ طراحی پوستر مخابرات  [گروه مطالب]
کارگاه طراحی پوستر نخستین جشنواره پرچم  [گروه مطالب]
جایزه هیات داوران دوسالانه پوستر تایوان به مهدی سعیدی رسید  [گروه مطالب]
نشستی با فرزاد ادیبی با موضوع ایده پردازی در آثار گرافیک  [گروه مطالب]