نمایشگاه پوسترهای ایرانی «دور از نزدیک»  [گروه مطالب]
کارگاه آزاد خلاقیت و تصویر  [گروه مطالب]