نمایشگاه پوسترهای شهر آسمان  [گروه مطالب]
اعلام اسامی برگزیدگان  [گروه مطالب]
کارگاه عملی طراحی پوستر  [گروه مطالب]
گزارش کارگاه طراحی پوستر شهر آسمان  [گروه مطالب]