نمایشگاه پوستر  [گروه مطالب]
مدعوین ایرانی در اولین نمایشگاه طراحی گرافیک دعوتی آسیا  [گروه مطالب]