امروز؛ گشایش نمایشگاه سوگواره پوسترهای عاشورایی  [گروه مطالب]
با حضور هنرمندان عکاس حوزه هنری اردبیل  [گروه مطالب]