انتخاب قلم فارسی نوین  [گروه مطالب]
گزارش تصویری نمایشگاه وجه مشترک  [گروه مطالب]
یک پائیز ویژه  [گروه مطالب]
رونمایی از قلم «نوین» طراحی هیربد لطفیان  [گروه مطالب]
رونمایی «قلم فارسی نوین» و نمایشگاه آثار طراحی قلم فارسی هنرجویان مدرسه ویژه  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوسترهای ایرانی «دور از نزدیک»  [گروه مطالب]