در متروی تهران صورت گرفت  [گروه مطالب]
نمایش آثار خوشنویسی سبحان  [گروه مطالب]