نهمین جشنواره بسم الله به کار خود پایان داد  [گروه مطالب]
پایان جشنواره پوستر کرمانشاه  [گروه مطالب]
جشنواره پوستر بی نشان  [گروه مطالب]
هفتمین سوگواره هنر عاشورایی  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوستر نقشی از ملکوت  [گروه مطالب]