نمایشگاه خط نگاره های سی هنرمند نوگرا  [گروه مطالب]