126 عکس به بخش نمایشگاهی جشنواره عکاسی ته­ ران راه پیدا کرد  [گروه مطالب]