مهلت شرکت در جشنواره عکاسی ته ران تمدید شد  [گروه مطالب]