کسب جایزه برتر ایکوگرادا  [گروه مطالب]
هفته طراحی گرافیک ایران؛ 1392  [گروه مطالب]