نمایشگاه پوستر جشنواره ملی دانشگاه آزاد اسلامی  [گروه مطالب]
برگزیدگان جشنواره ملی طراحی پوستر دانشگاه آزاد اسلامی  [گروه مطالب]
گزارش نشست نود و سوم گپ گرافیک تبریز  [گروه مطالب]