کارگاه آزاد ایده خلاق، ارائه ایده‌ آل  [گروه مطالب]