نمایشگاه گزیده‌ای از پوسترهای تئاتر ایران  [گروه مطالب]
نگاهی به پوستر تئاتر در ایران  [گروه مطالب]