نمایشگاه پوسترهای جشنواره های فجر  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوستر و نشست تخصصی در اصفهان  [گروه مطالب]