گرافیک نت؛ سی اثر برگزیده از سی هنرمند شرکت کننده در فراخوان پوسترهای مثبت استرالیا در سال 2011 انتخاب و معرفی شد.
در این میان اثری از تورج صابری وند هنرمند جوان ایرانی با عنوان "حقوق زن" به چشم می خورد.
آثار برگزیده را اینجـــــا ببینید.