گرافیک نت؛ عصر روز جمعه 20 اسفند، پرونده هشتمین تصویر سال بسته شد. خانه هنرمندان از ظهر، میزبان حضور پرشمار هنرمندان تصویری از شهرهای مختلف بود. جوان‌ها و میان‌سال‌ها؛ ساعت از چهار عصر گذشته بود. تصویری‌های دوره‌ی هشتم، محوطه‌‌ی ورودی و حتا داخل حوض خانه‌ی هنرمندان جمع شدند تا در قاب سیاره‌ای ساسان توکلی جای گرفته و در تاریخ جشن‌های تصویر سال ماندگار شوند.