این کارگاه در روز 15 دیماه در محل مجتمع آموزشی کیش مهر برپا شد.