گرافیک نت؛ این سوگواره با موضوعات نمایش نامه نویسی، نمایش های خیابانی و میدانی، تعزیه و .. توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می گردد.

طراح پوستر توضیحاتی در مورد این پوستر بیان کرده است.
دلیل استفاده از تکه های کاغذ از چند جهت قابل توضیح است:
- کاغذها را می توان به عنوان نماد برگه های نمایش نامه تلقی کرد.
- همچنین از دیر باز مرسوم و معروف بوده است که اشعار تعزیه در تکه های کاغذ نوشته شده و نسل به نسل در بین برگزار کنندگان دست به دست می شده است.
و در ادامه اینکه عدم استفاده از رنگ سیاه به دلیل تکرار زیاد آن در بین پوسترهایی با چنین مضمون بوده است که با توجه به محیط جوان دانشگاه از آن اجتناب شده است .
امید است اساتید و دوستان هنرمندم کاستی های این اثر را با روشن بینی نقد نمایند.