گرافیک نت؛ برای آگاهی از کلاس ها، دوره ها و کارگاههای آموزشی و برنامه های پاییزی آموزشگاه ایده به وب سایت این آموزشگاه مراجعه نمائید.

www.ideaschool.ir/index.php?Module=SMMNews&SMMOp=View&SMM_CMD=&PageId=451