آرش سلطانعلی مدرس این کارگاه ضمن معرفی و ارزیابی هویت بصری برند نمونه هایی متعددی از برند های معتبر دنیا به موضوعات زیر پرداخت:

استانداردسازی نحوه استفاده نشانه، نقشه معماری نشانه، واریاسیونها، رنگبندی، Gray Scale ،Negative ،Positive، Background ،Hot Stamping های مجاز، فواصل و فضای اطراف لوگو از صفحه، لی آوت پیام و نوشته در کنار لوگو، لی آوت مخصوص نمایندگی ها و شعب، مُهرها (Stamps)  

 -استانداردسازی رنگهای اصلی و فرعی سازمانی، سیستمهای  Pantone Coding، CMYK ،RGB

 -استانداردسازی شعار (Slogan) و تگ لاین (Tagline)

 -استانداردسازی فونتهای مورد استفاده

 -استانداردسازی و یکپارچهسازی مجموعه اوراق اداری، سربرگها، اوراق فکس، کارتها، فولدرها، پاکتها، لیبلها، یادداشتها، گزارشها، تگها، Applications ،Name Badges، Greetings، چارتها، جداول، دیاگرامها و نقشهها.....

 -استانداردسازی و یکپارچهسازی ساختار بستهبندیها و یونیفورم Packaging

 -استانداردسازی و یکپارچهسازی ساختار آگهیها و تبلیغات، بروشورها، تقویمها و سایر ملزومات اداری و Reminders و .....

 -استانداردسازی و یکپارچهسازی ساختار تبلیغات الکترونیک، وبسایت، مالتیمدیا، بنرهای اینترنتی، Screen Saver و ....

 -استانداردسازی و یکپارچهسازی ساختار چهره محیطی، ساین بردها، استندها، هویت نمایشگاهی، غرفهها، اتومبیلها، لوازم و لباسهای کار و پرچمها و بنرها و اتومبیل ها ....

- استانداردسازی و یکپارچه سازی ساختار هدایای تبلیغاتی و Reminder ها.

 -استانداردسازی و یکپارچه سازی ساختار و قواعد بصری تشریفات و دیسیپلین ها