آقای جلالی کارشناس برنامه هفت اقلیم پرسشهای متعددی راجع به این سایت و اهداف و برنامه های در پیش رو و همچنین معنای روزنامه اینترنتی "که برای اولین بار در ایران ارائه شده" مطرح نمود و امیرعلی مددی به آنها پاسخ و به تشریح آن پرداخت.
آقای جلالی در پرسشی عنوان نمودند که آیا می توان ادعا نمود که طراحی وب در ایران هویت مستقلی پیدا کرده؟ و مددی پاسخ داد: به نظر من طراحی وب که مدت زیادی از ورود آن به حیطه طراحی گرافیک ایران نمی گذرد، خیلی زود از شاخه های اصلی این رشته محسوب شده و توانسته پس از گذر از دوران آزمون و خطا لحجه مستقلی پیدا کند و امروز می توان ادعا نمود  که طراحی وب در ایران "جدا از مقوله فنی و مسائل مربوط به زیرساخت های برنامه نویسی" فقط در زمینه دیزاین در حال یافتن هویتی بومی است.