در آیین به یادگار مانده از او تنها را رسیدن به اهورا مزدا شاد بودن عنوان شده که در غم جز اهریمن چیز دیگری نیست، پس او نیایش را با جشن و شادی در هم آمیخت و راه سعادت انسات را در شادمانی دید.
فروردین، آغاز شکوفایی طبیعت و انسان در آیین آن بزرگوار نیروی پیشرفت معنی شده است، نیرویی که انسان با گذر از سردی زمستان دوباره از طبیعت باز می ستاند و جان می گیرد، جانی تازه برای شروعی دوباره، شروعی برای شاد زیستن و پیشرفت.
نوروز، این میراث کهن سرزمینمان و سر آغاز شادی ها بر شما مبارک ...