دوره‌ی خلاقیت در تبلیغات، تهمتن امینیان

گشایش: جمعه، 9 تیر 1391، ساعت 17 تا 20

بازدید تا 16 تیر 1391، ساعت 17 تا 20

گالری ویژه: خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، کوچه سوم، میدان سوم، شماره 5

تلفن و دورنگار : 5-88733674