این نمایشگاه با همکاری موزه هنرهای معاصر اهواز و آموزشگاه هنرهای تجسمی و مدرسه گرافیک و تبلیغات ایده روز پنجشنبه، 6 آبانماه در موزه هنرهای معاصر اهواز برگزار خواهد شد و در برگیرنده آثار نشانه طراحی شده توسط مدرسین و اساتید آموزشگاه ایده خواهد بود.
هنرمندان، دانشجویان و علاقمندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه در تاریخ ذکر شده از ساعت 6 بعد ازظهر الی 9 به موزه هنرهای معاصر اهواز مراجعه نمایند.