گرافیک نت؛ بنا به گفته مسوول برگزاری فراخوان با توجه به اینکه تعداد زیادی از آثار طراحی شده توسط هنرمندان به دفتر شرکت بازرگانی مارت رسیده و این موضوع مراحل بررسی آثار را با کندی مواجه می نماید، نتایج این فراخوان تا قبل از روز 31 مرداد ماه اعلام خواهد شد.
همچنین پس از اعلام نتایج و معرفی هنرمند برگزیده نمایشگاهی از آثار ارسالی در گرافیک نت برگزار خواهد شد.