قدیمی ترین مطلب ضبط شده به وسیله انسان به صورت تصویر است و نزدیک به سی هزار سال پیش ترسیم شده است.

شکل جدید تقسیم هنر به دو قطب هنر زیبا و کاربردی از نظر معاصران صورت جدیدی گرفته است. امروز میزان اهمیت بیان ذهنی و کاربرد کیفی هنر ملاک آن تقسیم بندی، قرار می گیرد. تعابیر شخصی همراه با بیان خلاقانه، به قلمرو و هنرهای زیبا مربوط می شود و توجه به فایده و مورد استفاده مربوط به هنرهای کاربردی است. این درست است که یک نقاش به هنگامی که بدون سفارش قبلی تابلوئی را می کشد، به شرط آنکه غم بازار و فروش تابلو را نداشته باشد و فقط برای ارضای خودش به آن کار بپردازد کار او ذهنیت او خواهد بود ولی کار سفالگری که به ظروف سفالین شکل می دهد نیز به این ترتیب می تواند از جنبه های ذهنی برخوردار باشد زیرا او ظرفش را به شکلی می سازد که مطبوع و خوشایند خودش باشد. فرق سفالگر با آن نقاش این است که سفالگر علاوه بر ذهنیات خودش مسائل دیگری را نیز باید مد باید در نظر بگیرد، او باید ظرف را به صورتی بسازد که مثلا آب را در خود نگاه دارد یا به آسانی قابل حمل باشد و یا بتوان به سهولت از آب پر و خالی کرد و غیره... این نوع مسائلی که مربوط به استفاده از شی می شود عواملی هستند که جنبه ذوقی و ذهنی شخص طراح را محدود می سازند و پاره ای از کیفیات کار را به اجبار به طراح تحمیل می کنند.