پوستر های گفتگو؟! در بخش "عشق و اهمیت دادن، یک جامعه ی هماهنگ می سازد" و  لحظه به لحظه تا مرگ در بخش "زندگی کم کربن" آثار اونیش امین الهی، گرافیست و مدرس آموزشگاه ایده بعنوان پوسترهای منتخب این مسابقه در این دو بخش معرفی شدند.