دکتر مجید ابهری روز یکشنبه به خبرنگار ما گفت: هنرمندان آگاه جامعه با پاک نگاه داشتن عرصه هنر خود باید از هرگونه وابستگی سیاسی دور بمانند و فقط به رسالت فرهنگی و اجتماعی خود فکر کنند.
وی هنرمندان را یکی از اصلی ترین الگوهای رفتاری هر جامعه قلمداد کرد و افزود: این افراد نباید در گروه بندی های سیاسی جناحی شرکت کنند چرا که هنرمند متعلق به یگ گروه و جامعه نیست و آثار او برای یک ملت و نه یک گروه خاص عرضه می شود.
این کارشناس علوم رفتاری افزود: مردم بویژه جوانان توقع دارند هنرمندان با شناخت واقعیت های روز قضاوت های فردی و هنری را در نام و سابقه هنری دخالت ندهند که اگر چنین باشد باید هنر را نیز یکی از ابزار سیاست قلمداد کرد که این همان چیزی است که دشمنان فرهنگ و جامعه دنبال آن هستند.
ابهری گفت: یک هنرمند مسلمان ایرانی باید به سوی وحدت و رشد جامعه حر کت کنند و اجازه ندهند از او به عنوان یک وسیله در راستای نفاق انگیزی و آشوب استفاده گردد چرا که چهره و نام های این عزیزان برای همه شناخته شده و حضور آنها در مجامع سیاسی بر خلاف هنر و الگوهای رفتاری می باشد.
این آسیب شناس اجتماعی افزود: هنرمندان سرمایه های فرهنگی جامعه هستند و پس از خانواده و آموزگاران با نقش هنری خود رسالت هدایت فکری و فرهنگی جامعه را بعهده دارند.
ابهری گفت: هنرمندان دارای احساس پاک و روحیه ظریف بوده و از جایگاه ویژه رفتاری نزد مردم بویژه جوانان برخوردار هستند.
این آسیب شناس همچنین هنرمندان را مجموعه ای از کسانی که با ابراز هنر در خدمت هدایت و ارشاد جامعه هستند برشمرد.
وی گفت: یک نقاش با خلق آثار هنری زیبایی های خلقت و طبیعت تجسم می بخشد، یک شاعر نیز با الهام از احساسات آسمانی خود به کلمات جان می بخشد و با سروده های خود با زبان ظریف خوبی های را به انسان منتقل می کند.
وی ادامه داد: صاحبان رشته های دیگر هنری از جمله هنریشه ها نیز با جان بخشیدن به شخصیت ها، گذشته های دور را با تلخی ها و شیرینی های آن را با واقعیت پیوند می دهند.