گرافیک نت؛ توسعه فرهنگ و دانش ایمنی به خصوص ارائه آموزش های غیر مستقیم و استفاده از مفاهیم جدید در قالب تصاویر و موضوعات هنرمندانه یکی از بستر های مناسب آموزش و نهایتاً کاهش میزان حوادث  ناشی از کار با برق میباشد .

 محور های موضوعی :

 • فرهنگ ایمنی در برق
 • ایمنی در محل کار
 • ایمنی در اماکن عمومی و مسکونی
 • ایمنی در حریم شبکه های توزیع
 • ایمنی در حریم شبکه های فوق توزیع و انتقال
 • ایمنی برق در نیروگاه ها
 • ایمنی برق در شرایط بحران
 • ایمنی برق در عملیات خط گرم
 • ایمنی برق و حریم شبکه ها
 • قوانین ، مقررات و استاندارد های ایمنی در برق
 •  ایمنی برق و پیمانکاران
 • ایمنی برق و طراحی شبکه
 • نظارت و کنترل بر ایمنی برق
 • ایمنی برق و تجهیزات فردی و گروهی
 • ایمنی برق و تجهیزات حفاظتی شبکه
 • ایمنی برق و اتوماسیون شبکه ها

مهلت ارسال آثار : 30/7/1391

ثبت نام و شرایط ارسال آثار از طریق وب سایت فراخوان

 جوایز مسابقه

 • اثر برگزیده ممتاز : تندیس مسابقه ، لوح تقدیر و مبلغ 30 میلیون ریال
 • ااثر برگزیده اول : تندیس مسابقه ، لوح تقدیر و مبلغ 20 میلیون ریال
 • اثر برگزیده دوم: تندیس مسابقه ، لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال
 • اثر برگزیده سوم: تندیس مسابقه ، لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال
 • اثر برگزیده چهارم : تندیس مسابقه ، لوح تقدیر و مبلغ 7 میلیون ریال
 • به 30 اثر برگزیده تندیس جشنواره اهدا خواهد شد
 • به 50 اثر برگزیده لوح تقدیر اهدا خواهد شد

اسامی داوران مسابقه

 • آقایان : عزت ا... فیاض، فرزاد ادیبی، وحید باغیشنی، غلامرضا معروف، آرش وحیدی