شماره اول از دوره جدیدنشریه نشان منتشر شد

گرافیک نت؛ شماره اول از دوره جدید نشریه نشان منتشر شد. در این شماره درباره دیزاین چیست؟ و دیزاینر کیست؟ خواهید خواند.

نشریه نشان، نشریه قدیمی دیزاین ایران می باشد که پس از مدتها توقف به تازگی، در آذرماه با شکل و شمایل جدید منتشر شده و از فروشگاه مجازی نشر مشکی و کتابفروشی های معتبر قابل سفارش و تهیه می باشد.