روز شنبه نهم آبانماه، استاد رضا عابدینی در مراسم رونمایی از کتاب "دبیره، الف: دفتری در خط و زبان فارسی" از نشر نظر، درباره خط و زبان فارسی و طراحی حروف سخنرانی خواهد کرد.
شایان ذکر است این مراسم در خانه هنرمندان ساعت 4 بعدازظهر برگزار خواهد شد.