پژوهش در زمینه‌ها و رویکردهای گوناگون طراحی گرافیک، موضوع کلی نشان اردیبهشت است که در دو بخش پژوهش و ترجمه برگزار می‌شود.
بر این اساس، موضوع و محور مقاله‌ها باید مسائل مربوط به طراحی گرافیک باشد که در بخش تألیف، مقاله‌ها باید دارای چکیده، کلید واژه، مقدمه، بحث و نتیجه‌گیری با ذکر منابع ایرانی و خارجی باشد و در بخش ترجمه، ذکر نشانی دقیق اصل مطلب و ارسال تصویر صفحات مقاله به زبان اصلی همراه با تصویر صفحه شناسنامه کتاب یا مجله الزامی است.
همچنین ارسال خلاصه مقاله به همراه اصل آن در حداکثر 300 کلمه الزامی است و از هر شرکت کننده در هر بخش یک مقاله به مرحله نهایی راه خواهد یافت.
مهلت ارسال آثار تا 20 اسفند سال جاری اعلام شده است که باید تنها از طریق پست پیشتاز به نشانی خیابان شریعتی، خیابان بهار شیراز، خیابان خداپرست، خانه هنرمندان شماره 2، طبقه سوم، کدپستی 1564913531 ارسال شود.
مقاله‌های ارسالی از سوی هیئت علمی نشان علمی بررسی و انتخاب خواهد شد و مقاله‌های پذیرفته شده در بخش تألیف و ترجمه در کتاب نشان اردیبهشت 2به چاپ خواهد رسید.
همچنین به یک مقاله برتر در بخش تألیف و یک مقاله برتر در بخش ترجمه نشان اردیبهشت اهدا خواهد شد.