گرافیک نت؛ جهت رویت برنامه های زمستانی مدرسه ویژه پوستر زیر را مطالعه نمائید و یا به وب سایت این مدرسه مراجعه نمائید.