گرافیک نت؛ جهت رویت برنامه های زمستانی مدرسه ویژه پوستر زیر را مطالعه نمائید و یا به www.vijecorp.com این مدرسه مراجعه نمائید.