گرافیک نت؛ سـرعت ارتباطات در 50 سال اخیـر به اندازه 5000 سال قبـل ازآن رشـد کرده اسـت. در دنیـای ارتباطات جدیـد با پیشـرفت تکنولـوژی، هـرروز رسـانه های جدیـدی ظـهور می کننـد که ازجمـله آنها رسانـه های تعاملـی  Interactive Mediasمی باشـند . Motion Graphics ازجمـله ابزارهای انتقـال پیـام واطلاعـات در رسانـه های جدیـد می باشـد.
تـلاش "شـهرفرنـگ" در آموزش و شناساندن ایـن مقـوله ایـن بار منجـربه شـکل گیـری دوره ی پیشـرفته Motion Graphics در آموزشـگاه ویـژه گردیـد.
دوره ی Before Effects در 20 جلسه به صـورت تئـوری، کارگاهـی و نـرم افـزار برای گـروه های ذیـل توصـیه می گـردد :
1 - طراحـانی که در رشـته های مختـلف مشغول به فعالیـت هستند.
2 - دانشـجویان و فارغ التحصیلان رشـته های گرافیـک، ارتباطات و دیجیـتال مدیـا.
3 - افـرادی که درپـروژه های فیـلم سـازی، برنـامه سازی تلویزیونی و تبلیـغات رسـانه ای فـعال می باشـند.

از آنجـایی که ایـن دوره درسـطح پیشـرفته برگـزار می گـردد، لذا پیـش نیاز های نرم افزاری نظیـر Adobe After Effects و Adobe Photoshop و دانسـتن مبانـی دیزاین ضـروری می باشـد.
علاقمنـدان با داشـتن شـرایط فـوق می تـوانند با ارائـه رزومـه و شـرکت در مصـاحبه حضـوری پس ازکسـب حداقـل نمـره در دوره شـرکت نمایند.
مدرسیـن دورهBefore Effects :
عمـارعیـسی پـور - بابـک معدنـدار - امیـرعلـوی

به منظور آشنایی بیشتر علاقه مندان نشست تخصصی این دوره، چهارشنبه 7 دیماه از ساعت 19 الی 20 در مدرسه وی‍‍ژه برگزار می شود.