خلق تصاویر فراواقعی درمدرسه ی ویژه Photo Manipulation 

در این دوره،با آموزش تکنیک های ترکیب تصاویر، تصویرسازی و فتومونتاژ به شما کمک خواهیم کرد تا ایده های تبلیغاتی، شخصی و هنری خود را که خلق آن در نگاه اول ذشوار به نظر می رسد به بهترین روش و کیفیت به اجرا در آورید.

بخش تئوری این دوره به آموزش مراحل مختلف پروژه، شیوه های به کارگیری ابزارهای گوناگون  و همچنین بررسی آثار درخشان اختصاص دارد. و در بخش عملی دوره به تهیه ی طرح های اولیه ی ایده  (Sketch) ، کار گروهی در قالب اجرای یک پروژه ی واحد، و اجرای پروژه های فردی خواهیم پرداخت.