ابراهیم حقیقی در یادداشتی بر این نمایشگاه می نویسد: فیروز شافعی ذوق آزمایی خود را در نقاشی با گرایش به مضامین آغاز می کند، مضامینی یادآور انگاره ها یا طبیعت و اشیاء ، مثل درخت و سبزه و آسمان یا گل و میوه. اما به زودی خود را از این گرایش رها کرده و تنها به شورانگیزی لحظه اتفاق نقاش و اثر رنگ و قلم بر بوم-پارچه سفید می رسد. بداهه سازی هایی برمبنای شور یا احساس موقعیت، بی آنکه از پیش قصد ارائه نقشی تفکر شده را دستمایه قرارداده باشد. تنها قصد اراده شده او اندیشیدن به شکل حروف فارسی است. همچون خوشنویس سنتی خط فارسی که قلم را پی در پی بر صفحه زیر دست می راند تا نه آنکه کلامی، بلکه شکلی خوش آیند بیافریند. اگرچه شاید نقطه آغاز بیتی یا مصرعی بوده ...در این جا حرف و کلمه در پی بیان مفاهیم زبانی روایی نیستند، بلکه برآنند که ترکیبی را فراهم کنند که حسی را از راه رنگ و شکل و ترکیب برانگیزد. با ابزاری که در گردش بر صفحه، قلم خوشنویسی را با دانگ درشت تداعی می کند. پیچ و خم های شیرین حروف فارسی آشکار و نهان، ترکیب هایی را می سازند که چشم نوازند. چنانچه فیروز شافعی در ادامه راه خود، بتواند با همین پالت رنگی از تشابه با آثار پیشینیان بپرهیزد، راهی مستقل و تازه را پیش گرفته است.
علاقمندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه از تاریخ 25 الی 30 دیماه به نشانی خیابان نیاوران، ابتدای پاسداران، تنگستان چهارم، کوچه ناز، بن بست ترانه، پلاک 3 گالری دی مراجعه نمایند.