با توجه به نزدیک شدن به یکم مرداد "آخرین مهلت ارسال آثار به فراخوان پوستر هفت رنگ" شورای تصمیم گیری و  سیاست گذاری روزنامه اینترنتی گرافیک ایران شامل سردبیر و اعضاء شرکت هفت رنگ آسمان جوایز نقدی این فراخوان را به شرح زیر تعیین و اعلام می نمایند:
هنرمند برگزیده یکم: مبلغ 6/000/000 ریال
هنرمند برگزیده دوم: مبلغ 4/000/000 ریال
هنرمند برگزیده سوم: مبلغ 2/000/000 ریال
همچنین از تمامی مدعوین در مراسم جشن یک سالگی و نمایشگاه آثار برگزیده تقدیر بعمل خواهد آمد.
شایان ذکر است محل و نحوه برگزاری مراسم و همچنین داوران این فراخوان دانشجویی متعاقبا اعلام خواهد شد.