در فهرست افراد پذیرفته شده در بیست و دومین بی ینال ورشو نام علیرضا صدیقی، هنرمند ایرانی ساکن هلند، از قلم افتاده بود که ضمن عرض پوزش از ایشان بدینوسیله اصلاح می گردد.