بدیهی است طرحهای ارسال شده در شورایی متشکل از اساتید هنرمند و کارشناس ، مطرح و داوری خواهد شد و از میان طرحهای ارسالی سه طرح گزینش و آرم مورد نظر از میان این سه طرح انتخاب خواهد شد. در ضمن به کلیه شرکت کنندگان به این فراخوان پاداشی درخور اهدا خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس اینترنتی مراجعه نمایید.

http://bonyademeybodi.blogfa.com