گرافیک نت؛ با توجه به پایان رسیدن مهلت ارسال آثار به فراخوان طراحی نشانه شرکت مارت و داوری آثار رسیده به روابط عمومی این فراخوان، از میان صدها نشانه طراحی شده توسط اعضای محترم گرافیک نت و دیگر طراحان گرافیک نشانه های طراحی شده توسط آقای اردشیر نوروزی بعنوان آثار برگزیده انتخاب و بزودی توسط مدیریت محترم شرکت مارت معرفی و جایزه به ایشان اهداء خواهد شد و همچنین نمایشگاهی مجازی از آثار منتخب در بخش داوری بزودی در گرافیک نت برپا خواهد گردید.
روابط عمومی این فراخوان از همه هنرمندان شرکت کننده تقاضا دارد، با توجه به اینکه مهلت شرکت در فراخوان به پایان رسیده و همچنین آثار داوری و نشانه منتخب از میان آنها انتخاب شده از تماس های مکرر با این روابط عمومی پرهیز نمایند.