گرافیک نت؛ پس از بررسی آثار ارسال شده به دفتر روابط عمومی فراخوان طراحی نشانه شرکت مارت، از میان تعداد زیادی اثر دریافتی و با توجه به تعدد و تنوع آثار ارسال شده که باعث کندی در داوری و انتخاب آثار گردید، 8 اثر که توسط چهار هنرمند طراحی و ارسال شده بود انتخاب و معرفی می گردد.
اسامی هنرمندان برگزیده به شرح زیر می باشد:
1- اردشیر نوروزی
2- سمانه جمشیدی
3- محسن صیدگر
4- مجتبی حسن پور

شایان ذکر است با هنرمندان یاد شده از سوی شرکت تماس گرفته خواهد شد و پس از بررسی مجدد، بزودی طرح نهایی انتخاب و معرفی خواهد شد.
نشانه های منتخب را در اینجـــــا ببینید.

! از هنرمندان گرامی شرکت کننده در فراخوان تقاضا می شود با توجه به اینکه گرافیک نت هیچ گونه دخالتی در انتخاب آثار نداشته است، جهت آگاهی از نتایج با دفتر گرافیک نت تماس نگیرید و با شماره تماس شرکت مارت 10- 2261209 (0711) داخلی 107 تماس گرفته و از جزئیات آن آگاهی یابید.