برای بازدید از نمایشگاه این هفته "آثار استوان اروسز" و اطلاع از نمایشگاه های آتی به نشانی  www.vitrinrooz.com   مراجعه نمائید.